PRIVACY POLICY

1. คำนำ

บริษัท LGD Enterprise จำกัด (“เรา”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอันดับแรก เราจึงได้กำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ให้บริการ (“ท่าน”) ได้ทราบถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ซึ่งเรากำหนดนโยบายเพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานั้นตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

2. เราจะเก็บรวบรวมใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง

2.1 ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อปฏิบัติตามทำตามกฎระเบียบและตามกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามวัตถุประสงค์ และ ตามหน้าที่ทางกฎหมายของเรา ดังนี้

• เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

• เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจทางกฎหมาย (เช่น คำสั่งศาล)

• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


2.2 ฐานอื่นตามกฎหมายอื่น ๆ

• เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ หรือ เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

• เพื่อประโยชน์ในการระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ สุขภาพ


2.3 ฐานการให้บริการ

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีต่อท่านและเพื่อตอบสนองคำขอร้องของท่าน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามวัตถุประสงค์ดังนี้

• การตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบประวัติ การทำความรู้จักลูกค้า และ ระบุตัวตนของท่านในฐานสัญญา

• เพื่อให้บริการบนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เครื่องที่ และ เว็บไซต์

• เพื่อให้ท่านใช้หรือให้บริการทางกฎหมาย

• เพื่อติดตาม หรือบันทึกการทำธุรกรรมของท่าน

• เพื่อใช้ในการเปิดช่องทางติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ใช้ท่านอื่นและแจ้งให้ท่านทราบเมื่อได้รับข้อความส่วนตัว

• เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับท่าน

• เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้และผู้ให้บริการ

• เพื่อทำให้บัญชีของท่านเป็นปัจจุบัน

• เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการและยืนยันคำสั่ง

• เพื่อติดตามความคืบหน้าดำเนินการ จัดการ และทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ในการใช้หรือให้บริการของท่าน

• เพื่อสนับสนุนท่านและช่วยแก้ปัญหาในการใช้งานบนแพลตฟอร์ม

• เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ อื่น ๆ

• เพื่อใช้ในการชำระค่าตอบแทน

• เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน

• เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจถึงคุณสมบัติของผู้ให้บริการ เช่น ความเชี่ยวชาญ ประวัติการทำงาน คะแนน รีวิว และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการ)

• เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ให้บริการและคัดเลือกผู้ให้บริการสำหรับบางบริการ (เพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการ)


2.4 ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

• ตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบประวัติ การทำความรู้จักลูกค้า และ ระบุตัวตนของท่านในฐานประโยชน์อันชอบธรรม

• เพื่อคุ้มครอง รักษาความปลอดภัย เช่น บริหารความเสี่ยง ป้องกัน ตรวจสอบการทุจริต อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การฉ้อโกง การเข้าถึงโดยไม่มีอำนาจ และ พฤติกรรมที่เราเชื่อว่าไม่เหมาะสมอื่น ๆ

• เพื่อติดตามหรือบันทึกการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการบริการ

• เพื่อตอบรับและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราและผู้ใช้ หรือ ท่านและผู้ใช้ท่านอื่น เช่น ตอบรับข้อร้องเรียน ตรวจหรือดูแลข้อพิพาท และ การกระทำที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

• เพื่อควบคุมพฤติกรรมและคุณภาพบริการของผู้ให้บริการ

• เพื่อการบริหารของกิจการ

• เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์ แพลตฟอร์ม บริการ และ ระบบต่าง ๆ ของเรา เช่น เพื่อรักษาและควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรือการอัปเดตอื่น ๆ

• เพื่อสร้างสรรค์บริการในอนาคต เพื่อยกระดับการใช้บริการของท่าน

• เพื่อความมีประสิทธิภาพในการใช้แพลตฟอร์ม

• เพื่อประเมินความเหมาะสม และ พฤติกรรมการใช้งานของท่าน

• เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานทั้งหมด

• เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการถ่ายโอนธุรกิจ

• เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย


2.5 ฐานความยินยอม

2.5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีลักษณะอ่อนไหว

เราให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นลำดับแรก เราจึงขอความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อท่านด้วยหลักความโปร่งใส่และเป็นธรรมว่าเราจะมีความจำเป็นต้อง เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวของท่านเท่าที่เราจำเป็นจริง ๆ เท่านั้นและเราจะทำการนำข้อมูลเหล่านี้ส่งและโอนไปยังต่างประเทศที่ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองที่เพียงพอ

ตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวอ่อนไหว

• ภาพถ่ายบัตรประชาชนของท่าน ซึ่งในบัตรอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านเช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน ศาสนา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมของท่าน

• ข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเข้าข่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านที่ซึ่งท่านอาจส่งผ่าน แลกเปลี่ยน กรอก ติดต่อสื่อสาร หรือ อื่น ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน เช่น ภาพถ่าย ใบแจ้งความ ข้อเท็จจริง เรื่องราวพอสังเขป ความต้องการ คำถาม หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เราจึงมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยเพื่อให้ท่านส่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านแพลตฟอร์มของเราถึงผู้ให้บริการ / ผู้ใช้บริการของท่าน

เคสตัวอย่าง

หากท่านเป็นผู้ใช้บริการ ท่านอาจจะต้องระบุข้อมูลหรือเรื่องราวพอสังเขปเกี่ยวกับคดีหรือสถานการณ์ของท่าน ในบางบริการเช่น Urgent Call ให้แก่ผู้ให้บริการ เพื่อจับคู่เข้าติดต่อและขอใช้บริการ โดยข้อมูลที่ท่านระบุและส่งผ่านเราถึงผู้ให้บริการนั้นอาจเป็นข้อมูลส่วนตัวที่อ่อนไหวของท่าน เราจึงมีความจำเป็นต้อง เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของท่านต่อผู้ให้บริการเพื่อทำตามคำสั่งในการขอใช้บริการของท่าน ท่านมีสิทธิโดยอิสระในการให้ความยินยอมและ เราจะเคารพการตัดสินใจของท่านตามหน้าที่ทางกฎหมายของเรา ท่านรับรองและ รับประกันว่าท่านได้ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน

2.5.2 การโฆษณา และ การตลาด

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อทำการ การวิเคราะห์ ทำการตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการของท่าน และ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข สินค้าและบริการของเรา โดยเราอาจส่งข้อความแจ้งเตือน จดหมาย ไปยังช่องทางติดต่อของคุณ เช่น Email, SMS, บนแอปพลิเคชันของเรา, หรือ ช่องทางอื่น ๆ ที่ท่านให้เรามาทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

• เพื่อการเสนอสิ่งที่ท่านต้องการ เช่น บริการ และ/หรือ ประโยชน์ที่เหมาะสมกับท่าน

• เพื่อให้ท่านไม่พลาดโอกาสได้รับข่าวสาร สิทธิ์พิเศษ หรือ บริการใหม่ของเรา

• เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและบริการที่ดีตรงกับความต้องการของท่านมากขึ้น

หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลเบื้องต้นนี้จากเราสามารถติดต่อเราตามช่องทางที่เรากำหนดไว้ได้ทุกเมื่อโดยอาจมีผลกระทบต่อท่านในการที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านคู่ควรและเหมาะสมกับท่าน


2.5.3 ข้อมูลจากแหล่งอื่น

ในการใช้บริการของเรา เราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เท่าที่จำเป็นจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับมานั้นถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราอาจจะเก็บรวบรวมมายกตัวอย่างเช่น

• แอปพลิเคชันอัตโนมัติ หรือ โปรแกรมแนะนำ

• แหล่งข้อมูลของทางราชการ (เช่น การตรวจสอบสถานะการเป็นทนายความ)

• แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

• ผู้ให้บริการทางการเงิน

• ข้อมูลที่เกิดขึ้นในการใช้แอปพลิเคชันของเรา

เราจึงขอความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อท่านในนโยบายฉบับนี้ ท่านรับรอง และ รับประกันว่าท่านได้ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมมาจากแหล่งอื่น

2.5.4 การส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ

โดยปกติแล้วเรานั้นเก็บข้อมูลของท่านภายในประเทศ อย่างไรก็ตามท่านยินยอมและเข้าใจว่า ข้อมูลส่วนตัวของท่านและข้อมูลส่วนตัวอ่อนไหว (หากมี) อาจจะได้รับการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอเราจึงขอความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อท่านในนโยบายฉบับนี้


3. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยนั้นมีอะไรบ้าง?

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้


                                           ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล


ประเภทข้อมูล
ผู้ใช้งาน
ผู้ให้บริการ
รายละเอียดส่วนบุคคล

ชื่อ, นามสกุล, นามแฝง

เพศ

วัน/เดือน/ปีเกิด

อายุ

 - ชื่อ, นามสกุล, นามแฝง

 - เพศ

 - วัน/เดือน/ปีเกิด

 - อายุ

รายละเอียดการติดต่อ

- หมายเลขโทรศัพท์

- ที่อยู่ของไปรษณีย์

   อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

- ที่อยู่ของไปรษณีย์

   อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

- หมายเลขโทรศัพท์

- สถานที่ที่ท่านให้บริการ


รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน

 - รหัสหมายเลขใบอนุญาตทนายความ

 - สำเนาบัตรประชาชน

 -  สำเนาตั๋วทนาย

 - เอกสารรับรองการศึกษา

 - รูปถ่ายทนาย

ข้อมูลความสามารถเฉพาะด้าน และ อัตราค่าบริการ

 - ข้อมูลอัตราค่าบริการในแต่ละบริการที่ท่านมีสิทธิ์กำหนดด้วยตนเอง

 - ข้อมูลความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายของท่าน

 -  ภาษาที่สามารถให้บริการได้


รายละเอียดการทำงาน และ การทำงานด้านกฎหมาย

 -  อาชีพ

 - ตำแหน่งหน้าที่

 -  ระยะเวลาในการทำงาน

 -  เอกสารรับรอง เช่น ใบประกาศการศึกษา จากสถาบัน  (หากท่านได้ให้ไว้)

รายละเอียดในการศึกษา

 -  ประวัติการศึกษา

 - ระยะเวลาในการศึกษา

 -  เอกสารรับรอง เช่น ใบประกาศการศึกษา จากสถาบัน  (หากท่านได้ให้ไว้)

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของท่าน

 -  ตำแหน่งจีพีเอสของท่าน

 หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น IP address , Mac address


 - ตำแหน่งจีพีเอสของท่าน

 - หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น IP address, Mac address

 


ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ

ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ การฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย หรือ การกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ

 

- ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของเราและเพื่อการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 

ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ การฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย หรือ การกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ

- ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของเราและเพื่อการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
รายละเอียดข้อมูลการทำธุรกรรม

- รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน เช่น ธนาคารและเลขบัญชีเพื่อรับรายได้ วิธีชำระเงิน ประวัติการชำระเงิน บันทึกการทำธุรกรรม

- ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน เช่น ประเภทบริการ จำนวน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของท่าน

- ข้อมูลใด ๆที่เกี่ยวกับธุรกรรมของท่านบนแพลตฟอร์ม

- รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน เช่น ธนาคารและเลขบัญชีเพื่อรับรายได้ วิธีชำระเงิน ประวัติการชำระเงิน บันทึกการทำธุรกรรม

- ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน เช่น ประเภทบริการ จำนวน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของท่าน


- ข้อมูลรายได้ของท่านผ่านทางแอพพลิเคชั่น


- ข้อมูลใด ๆที่เกี่ยวกับธุรกรรมของท่านบนแพลตฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช่หรือให้บริการ

- ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน

- ข้อมูลการใช้งานในแต่ละบริการ เช่น ข้อมูลความต้องการ ผู้ให้บริการของท่าน ระยะเวลาในการใช้งาน กำหนดการนัด และที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

-  ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ การทำธุรกรรมกับบริษัทผ่านเครือข่าย

- ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน

- ข้อมูลการใช้งานในแต่ละบริการ เช่น ข้อมูลความต้องการ ผู้ให้บริการของท่าน ระยะเวลาในการใช้งาน กำหนดการนัด และที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

-  ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ การทำธุรกรรมกับบริษัทผ่านเครือข่าย


อินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นของเรา

- ข้อมูลความสนใจ ความต้องการ และกิจกรรมการใช้หรือให้บริการของท่าน

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกหรือส่งผ่านการใช้บริการหรือฟีเจอร์ ( feature ) ต่าง ๆ บนแอพพลิเคชั่น เช่น ข้อมูลรูปภาพข้อมูลความต้องการและยังรวมถึงรีวิวและการให้คะแนน

อินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นของเรา

- ข้อมูลความสนใจ ความต้องการ และกิจกรรมการใช้หรือให้บริการของท่าน

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกหรือส่งผ่านการใช้บริการหรือฟีเจอร์ ( feature ) ต่าง ๆ บนแอพพลิเคชั่น เช่น ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลความต้องการและยังรวมถึงรีวิวและการให้คะแนน จำนวนผู้ใช้บริการ / คะแนน / ตารางเวลา

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านมอบให้ ใช้ ส่งผ่าน หรือ/และ กรอก ผ่านแพลตฟอร์มของเราที่อาจจะเข้าข่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านเอง เช่น  เนื้อหาของสถานการ์ณ หรือ รายละเอียดที่ละเอียดอ่อน
ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านมอบให้ ใช้ ส่งผ่าน หรือ/และ กรอก ผ่านแพลตฟอร์มของเราที่อาจจะเข้าข่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านเอง เช่น  รหัสบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย หรือ เนื้อหาในการให้บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

-  ข้อมูลเมื่อมีการตรวจพบข้อสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ

-          ข้อมูลเมื่อมีการตรวจพบข้อสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ

ข้อมูลอื่น ๆ

- บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับเราและ ผู้ให้บริการไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) โทรศัพท์ อีเมล ที่สำนักงาน ข้อความสนทนา ข้อเรียกเรียนต่าง ๆ

- บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับเราและ ผู้ให้บริการไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) โทรศัพท์ อีเมล ที่สำนักงาน ข้อความสนทนา ข้อเรียกเรียนต่าง ๆ- ข้อมูลที่ท่านให้ไวกับเราไม่ว่าผ่านช่องทางใดก็ตาม

- ข้อมูลที่ท่านให้ไวกับเราไม่ว่าผ่านช่องทางใดก็ตาม

ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาดและยอดขาย

- การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า

การเก็บข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การตลาด

          - รายละเอียดการบริการที่ลูกค้าได้รับทั้งหมด และ ความต้องการของลูกค้า

-  การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า

-  การเก็บข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การตลาด

          - รายละเอียดการบริการที่ลูกค้าได้รับทั้งหมด และ ความต้องการของลูกค้า
4. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

4.1 ข้อมูลจากท่านโดยตรง

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้ ยกตัวอย่างเช่น

• เมื่อท่านได้ลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา

• เมื่อท่านได้ใช้เยี่ยมชม เข้าถึง ติดต่อ กับแพลตฟอร์มของเรา (เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน) รวมถึงการเก็บผ่านคุกกี้

• เมื่อท่านได้ใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลการใช้ฟีเจอร์ ข้อมูลผลตอบรับและการประเมินและข้อมูลอื่น ๆ

• เมื่อคุณได้ส่งแบบฟอร์มการสมัคร หรือ แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือ บริการของเราทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเอกสาร

• เมื่อท่านได้ติดต่อกับเรา เช่น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย เจ้าหน้าที่ของเรา สำนักงานของเรา หรือ ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ

• เมื่อท่านได้อนุญาตผ่านอุปกรณ์ของท่าน (เช่น smart phone) ให้เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ให้แก่แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มของเรา

• เมื่อท่านได้เชื่อมโยงบัญชีของท่านหรือยืนยันตัวตน (Legardy account) ผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media account)

• เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลแบบฟอร์มสำรวจให้แก่เรา (Survey)

• เมื่อท่านดำเนินธุรกรรม หรือ ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเรา

• เมื่อท่านได้ให้คำร้องเรียน คำร้องขอ หรือ ความคิดเห็นใด ๆ แก่เรา

• เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัวบุคคลของคุณให้แก่เราและ/หรือผ่านแพลตฟอร์มของเราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

4.2 ข้อมูลจากแหล่งอื่น

ในการใช้บริการของเรา เราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เท่าที่จำเป็นจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับมานั้นถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราอาจจะเก็บรวบรวมมายกตัวอย่างเช่น

• แอปพลิเคชันอัตโนมัติ หรือ โปรแกรมแนะนำ

• แหล่งข้อมูลของทางราชการ (เช่น การตรวจสอบสถานการณ์เป็นสถานะความ)

• แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

• ผู้ให้บริการทางการเงิน

• ข้อมูลที่เกิดขึ้นในการใช้แอปพลิเคชันของเรา

เราจึงขอความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อท่านในนโยบายฉบับนี้ ท่านรับรอง และ รับประกันว่าท่านได้ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมมาจากแหล่งอื่น


5 สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านในการใช้สิทธิต่าง ๆ ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ในกระบวนการใช้สิทธิของท่านอาจมีบางกรณีที่เรามีเหตุจำเป็นทางกฎหมายที่จำเป็นต้องปฏิเสธการร้องขอหรือการใช้สิทธิของท่านได้


5.1 สิทธิการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์เข้าถึง และ รับสำเนา ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา


5.2 สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการแก้ไข หรือ ปรับปรุง ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ และ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด


5.3 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เราดำเนินการลบ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้และกรณีที่ท่านเชื่อว่าเราไม่มีความจำเป็นในการเก็บ ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย


5.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่

1. เราอยู่ระหว่างการตรวจสอบในการขอใช้สิทธิขอ "แก้ไข" ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

2. เราอยู่ระหว่างการตรวจสอบในการขอใช้สิทธิขอ "คัดค้าน" ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

3. ท่านเชื่อว่าเราไม่มีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลของท่าน และ ดำเนินการลบหรือทำลาย

4. ท่านอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย


5.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่

1. เรามีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ทำขึ้นเพื่อเราดำเนินการภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

2. เรามีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราทำในจุดประสงค์ที่เกี่ยวกับการตลาด

3. เรามีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราทำในจุดประสงค์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือ สถิติ


5.6 สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคล

• ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราสามารถทำให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราจะอยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งาน หรือ อ่าน ได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ

• ท่านมีสิทธิสามารถร้องขอให้เราโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราไปยังบุคคลภายนอก และ ท่านสามารถขอรับข้อมูลที่เราได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก


5.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม

• ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของท่านจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลกระทบใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ท่านให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมมาก่อนหน้านี้โดยชอบ


5.8 สิทธิในการร้องเรียน

• ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายหรือผู้กำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเชื่อว่า การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


6 เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวให้กับใครบ้าง

6.1 เปิดเผยในองค์กร

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านรวมถึงผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทและของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวภายในบริษัท

6.2 เปิดเผยให้ผู้ใช้ท่านอื่น

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่ ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ เท่าที่จำเป็นโดยเพื่อดำเนินงานการใช้บริการของท่าน

ผู้ให้บริการ

ตัวอย่างเช่น

หากท่านเป็นผู้ใช้บริษัทเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น ความเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และ อัตราค่าจ้างของท่านเป็นต้น

ผู้ใช้บริการ

เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอร้องของท่านในการใช้บริการและส่งข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการ

ตัวอย่างเช่น

หากท่านเป็นผู้ใช้บริการ Q&A เราจะให้ข้อมูลส่วนตัวที่ซึ่งเป็นคำถามของท่านให้แก่ผู้ให้บริการเพื่อให้บริการตามคำขอของผู้ใช้บริการ

6.3 เปิดเผยให้ ผู้ให้บริการต่อเรา และ พันธมิตรทางธุรกิจ

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลภายนอก นิติบุคคล หรือ บุคคลอื่น ๆ ที่ให้บริการต่อเรา และรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ

ตัวอย่างเช่น

• ผู้ให้บริการประมวลผล และ วิเคราะห์ข้อมูล

• ผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการชำระเงิน

• ผู้ให้บริการทางการตลาด การโฆษณา และส่งเสริมการขาย

• ผู้ให้บริการ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง แก้ไข อัปเดต เกี่ยวกับ บริการ และ สินค้าแอปพลิเคชัน

• ผู้ให้บริการเร่งรัดหนี้สิน

• ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ และ การยืนยันตัวตน


6.4 เปิดเผยในการถ่ายโอนธุรกิจ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ กิจการ นิติบุคคล และ รวมถึงบุคคล อื่น ๆ (แล้วแต่กรณี) ที่เกี่ยวเนื่องกับ หรือ ระหว่างการเจรจา ในการควบรวมหรือการขายกิจการ และ/หรือ ทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร การกู้เงิน การถ่ายโอนสินทรัพย์ การครอบครองทั้งหมด หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งในกิจการของเรา หรือ การธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และ/หรือ ทรัพย์สินของเรา

6.5 เปิดเผยแก่ในกระบวนการทางกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลใด ๆ ที่เราถูกกำหนด หรือ ได้รับอนุญาต เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ตามคำสั่งศาล หมายเรียก และ การดำเนินการทางด้านกฎหมายอื่น ๆ

6.6 เปิดเผยแก่ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ ทนายความ หรือ ที่ปรึกษากฎหมายของเรา


7. การส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ

เราอาจจะมีความจำเป็นในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (หากมี) ของท่านไปยังต่างประเทศให้ ไปยังพันธมิตรท่านธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือ ผู้รับข้อมูลของเรา ให้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการเพื่อเก็บไว้บน Server หรือ Cloud ในต่างประเทศ

• เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

• เราจะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ

• หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่

o ได้รับความยินยอมจากคุณหลังจากได้ทำการแจ้งให้คุณทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทาง

o เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

o เป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณทำไว้กับเรา หรือตามคำขอของคุณก่อนการเข้าทำสัญญา

o เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคล/นิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของคุณ

o ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือของบุคคลอื่น


8. ระยะเวลาเก็บในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

• เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะที่จำเป็นระหว่างที่คุณเป็นผู้ใช้บริการ มีความสัมพันธ์อยู่กับเรา หรือ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่วนนี้

• เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ภายหลัง ในกรณีที่มีกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัย และ ป้องกันการฉ้อโกง หรือ กฎหมายอื่น ๆ

• อย่างไรก็ตาม หากเราเชื่อว่าหมดความจำเป็น หรือ สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว เราจะลบ ทำลาย หรือ ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้


9. Cookies

ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุกกี้ของเราได้ที่ :  cookie_policy

10. บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทจะรักษามาตรฐานในการจัดเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (หากมี) ของท่านโดยเคร่งครัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่มีอำนาจ บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการเชิงเทคนิค เชิงบริหารจัดการ หรือมาตรการอื่นใด และจะทำการปรับปรุงนโยบายฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ทั้งนี้ กรณีที่ข้อมูลใดๆ นี้ เกิดการสูญหาย การวิบัติ การจู่โจม ไวรัส การรบกวน การเจาะระบบ หรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ จากบุคคลภายนอกเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการนั้น


11. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

บริการของเราไม่ได้มุ่งให้บริการแก่เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ (ผู้เยาว์) ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้มีอำนาจกระทำแทน หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ("ผู้ปกครอง") และเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก ผู้ปกครอง ในฐานะผู้ปกครอง หากเราทราบว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยให้แก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบ หรือ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้ (เว้นแต่เป็นกรณีที่พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม) อย่างไรก็ตามกรุณาห้ามอนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราในกรณีที่เราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ถูกเปิดเผยแก่เรา ให้ถือว่า ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันต่อประกาศนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์มา ณ ที่นี้


12. การแจ้งเหตุละเมิด

ในกรณีที่มีเราเชื่อได้ว่า มีลักษณะการละเมิดซึ่งความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน หรือ ผู้อื่น เราจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมกับแนวทางการเยียวยาผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เราสามารถติดต่อท่านได้ และ เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมงหลังรับทราบเรื่อง


13. การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบในช่องทางของเราตามความเหมาะสม เช่น ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (Email) แอปพลิเคชัน อื่น ๆ และ/หรือ โดยเราจะแจ้งประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท เป็นหน้าที่ของท่านที่ค่อย ทบทวน ตรวจสอบ และ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่สม่ำเสมอ


14. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่เรา ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลนั้น ๆ ทราบเกี่ยวกับบริการนี้ ตลอดจนการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา และต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หรืออาศัยฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นอันเป็นข้อยกเว้นของความยินยอม และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายนี้ หากเราได้รับข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ๆ จากท่านจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้นั้นที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลนั้น ๆ แก่เราแล้ว ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันต่อความรับผิดชอบ โดยเราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิด หรือ ทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการนี้


15. การเชื่อมต่อไปยังบุคคลภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเฉพาะการใช้บริการบนแอปพลิเคชัน และ เว็บไซต์ของเราเท่านั้น อย่างไรก็ตามในการใช้งานของท่านอาจมีการเชื่อมโยงท่านไปยังเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกแม้จะผ่านบนแอปพลิเคชัน และ เว็บไซต์ของเราก็ตาม การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกกำกับดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลภายนอกแยกต่างหากและที่ซึ่งเป็นอิสระจากเรา และ เราไม่มีสิทธิในการควบคุมการเชื่อมโยงเหล่านี้ได้ โดยเราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ของการเชื่อมโยงเหล่านี้


16. ช่องทางติดต่อ

หากผู้ใช้มีคำถาม ข้อสงสัยใด ๆ หรือ ประสงค์จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราตามที่อยู่อีเมล DPO@legardy.com